Afrikaners in the SADF national service generation: The quest for healing and reconciliation?

Authors

  • P. H. S. Bezuidenhout University of the Free State, South Africa
  • P. Verster University of the Free State, South Africa

Keywords:

Suid-Afrikaans weermag, Afrikaners, Versoening, Belydenis, Genesing, Toekoms, South African Defense Force, Reconciliation, Confession, Healing, Future

Abstract

Afrikaners van die dienspliggenerasie wat in die vorige Suid-Afrikaanse Weermag gedien het, ondervind in ’n groot mate ’n identiteitskrisis vanweë twee faktore. Eerstens bestaan daar ’n nuwe bestel waar Afrikaners ’n minderheidsgroep is. Hulle voel vervreemd en selfs gefrustreerd en verward. Tweedens word hulle identiteit bevraagteken en sommige meen selfs dat dit misken word. Wat is hulle rol en nuwe identiteit in die huidige Suid-Afrika? Hulle het aan ’n oorlog deelgeneem en ook intern aan operasies binne ’n spesifieke plaaslike, regionale and globale konteks deel gehad. Hulle identiteit is deur hulle eie besondere geskiedenis gevorm, sowel as deur sekere teologiese en ideologiese wêreldbeskouings en raamwerke. Die response op ’n vraelys wat deur sommige van hierdie generasie voltooi is, vertoon ’n sekere mate van verwarring, verwondheid, onkunde en onwilligheid om veranderinge wat in die land voorkom, te aanvaar. Vanuit ’n missiologiese perspektief moet hierdie Afrikaneridentiteit (oortuigings, houdings en wêreldbeskouing), soos in die artikel aangetoon word, Bybels en Christologies hersien word. Die kerk is as ’n werktuig in die unieke posisie is om ’n geestelike proses te fasiliteer, waarin verantwoordelikheid vir sy deelname aan die verlede en hede aanvaar word, en sy betrokkenheid daaraan te bely. Die  proses van heling van die wonde van die verlede deur vergifnis kan ondervind word en die kerk kan in die posisie wees om ’n positiewe bydrae tot die land te maak. Sending beteken ook om ’n nuwe lewe te lei. Hierdie nuwe lewe in Christus is nodig in Suid-Afrika. ’n Geestelike proses kan bydra tot ware versoening in die land.

The Afrikaners in the former South African Defence Force conscript generation are to a large extent experiencing an identity crisis, due to two factors. Firstly, there is a new dispensation where Afrikaners are a minority group. They feel alienated and even frustrated and confused. Secondly, their identity has been challenged and some would say defeated. What is their role and new identity in the current South Africa? They fought a war and participated internally in operations within a specific local, regional and global context. This identity had been formed through their own particular history as well as certain theological and ideological worldviews and frameworks. The responses to a questionnaire completed by this generation indicate a certain degree of confusion, woundedness, ignorance and an unwillingness to embrace the changes taking place in this country. From a missiological perspective this Afrikaner identity (beliefs, attitudes, worldview), as argued  in this article, should be Biblically and Christologically reorientated. The Church as an agent is in the unique position to facilitate a spiritual process of taking responsibility of its part in the past and present, to confess to it and thus starting the process of being healed of the scars of the past, experiencing forgiveness and being in the position to bring a positive contribution to our country. Mission means also to live a new life. This new life in Christ is necessary in South Africa. A spiritual process can contribute to real reconciliation in the country.

Published

2017-12-01

How to Cite

Bezuidenhout, P. H. S., & Verster, P. (2017). Afrikaners in the SADF national service generation: The quest for healing and reconciliation?. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 53(2), 311-329. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/427

Issue

Section

Artikels | Articles

Most read articles by the same author(s)