Ulrich Huber’s statement of the Roman- Dutch legal principles of constitutionalism in his De Jure Civitatis (1673)

Authors

  • A. W. G. Raath University of the Free State, South Africa

Abstract

Ulrich Huber se werk De Jure Civitatis bevat ’n omvattende uiteen setting van die Romeins-Hollandse beginsels van konstitu sionaliteit. Op die tydstip wat Huber se werk gepubliseer is, is die Romeinsregtelike beginsels met betrekking tot kon sti tusionaliteit deur skrywers soos Baldus de Ubaldis reeds wyd toegepas. Huber het die insigte van skolastieke skrywers soos Baldus, sowel as Bodinus se teorie van politieke soewereiniteit en sosiale kontraks denke in sy formulering van die konstitusionele beginsels van die Romeins- Hollandse Reg benut. Deur sy werk het Huber ’n belangrike bydrae gelewer tot die sistematisering van die grondslae van die Romeins-Hollandse konstitusionele denke.

Ulrich Huber’s work De Jure Civitatis (1673) is an encompassing exposition of the Roman-Dutch principles with regard to constitutionalism. At the time of Huber’s publication, the principles of Roman law with regard to constitutionalism had already been extensively applied by scholastic authors like Baldus de Ubaldis. Huber applies the insights of the scholastic authors as well as Bodin’s theory of political sovereignty and social contractarianism in his exposition of the constitutional principles of Roman-Dutch law.

Published

2013-08-30

How to Cite

Raath, A. W. G. (2013). Ulrich Huber’s statement of the Roman- Dutch legal principles of constitutionalism in his De Jure Civitatis (1673). Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 49(3), 37-66. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/315

Issue

Section

Artikels | Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>