Three current developments in teaching-learning and knowledge creation and the implications thereof for education: A reformational perspective

Authors

  • J. J. van der Walt North-West University, South Africa
  • C. C. Wolhuter North-West University, South Africa
  • F. J. Potgieter North-West University, South Africa

Keywords:

Opvoeding, Onderwys, Onderrig en leer, Konstruktivisme, Multikulturele onderwys, Onderrig- en leerstyle, Sosiale aksieteorie, Education, Teaching and learning, Constructivism, Multicultural education, Teaching and learning styles, Social action theory

Abstract

Die doel van hierdie artikel is om ? oorsig te bied van die volgende drie hedendaagse ontwikkelinge in die konseptualisering van onderrig-leer en van kennisskepping, en om die implikasies daarvan vir die onderwys uit te spel: die opkoms van konstruktivistiese leerteorieë, inter-kulturalisme en die werklikheid dat mense op verskillende maniere dink. Die sosiale aksieteorie word aangewend om ? meer oorkoepelende greep te verkry op hierdie ontwikkelinge wat alreeds heelwat invloed op onderwys oor die hele wêreld begin uitoefen het. Die laaste deel van die artikel word afgestaan aan transendentale kritiek op hierdie ontwikkelinge in ? poging om ? gepaste reformatories-opvoedkundige respons daarop te formuleer.

The aim of this paper is to survey the following three contemporary developments in the conceptualisation of teaching-learning and of knowledge creation and to spell out the implications thereof for education: the rise of constructivist learning theories, inter-culturalism and the reality of multiple ways of thinking. Social action theory is applied in an effort to get a more over-arching understanding of these developments that have already been affecting education worldwide. The last part of the article is devoted to a transcendental critique of these developments in an effort to arrive at an appropriate reformational-educational response to them.

Published

2016-07-29

How to Cite

van der Walt, J. J., Wolhuter, C. C., & Potgieter, F. J. (2016). Three current developments in teaching-learning and knowledge creation and the implications thereof for education: A reformational perspective. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 52(2), 179-199. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/396

Issue

Section

Artikels | Articles

Most read articles by the same author(s)