Nadere Reformasie, katkisasie en Abraham Faure se kategeseaantekeninge (1733)

Authors

  • Andries Raath University of the Free State, South Africa

Abstract

Abraham Faure (1717-1811) se kategese-aantekeninge is saamgestel terwyl hy sy finale kategetiese onderrig deurloop het met die oog op aflegging van geloofsbelydenis asook om sy vader met die oog op die kategetiese onderrig van kleiner kinders behulpsaam te wees. Dié notas bevat drie komponente: deel een handel oor die Skrifbewyse ter ondersteuning van Hero Sibersma se kommentaar op die Heidelbergse Kategismus; deel twee bevat ? lys van Skriftekste vir diverse geleenthede, en deel drie bevat die Skriftekste ter ondersteuning van die antwoorde in Jacobus Borstius se bekende vraeboek vir kleiner kinders. Faure se aantekeninge word histories en teologies gekontekstualiseer, die didaktiese oogmerke daarvan oorweeg en krities geanaliseer.

Closer Reformation, catechesis and Abraham Faure’s catechism notes (1733)
Abraham Faure’s (1717-1811) catechism notes were compiled whilst he was attending confirmation classes in order to be examined for his confession of faith and to assist his father with the catechesis of younger children. These notes consisted of three components: the first part deals with the Scriptural proofs in support of Hero Siberma’s commentary on the Heidelberg Catechism; part two lists Scriptural texts for diverse purposes, and part three quotes the texts in support of answers to Jacobus Borstius’ questions in his widely used catechism book for younger children. Faure’s notes are historically and theologically contextualised, the nature of the theological-didactic aims of the catechesis considered and critically analysed.

Published

2017-12-01

How to Cite

Raath, A. (2017). Nadere Reformasie, katkisasie en Abraham Faure se kategeseaantekeninge (1733). Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 53(2), 201-222. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/423

Issue

Section

Artikels | Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>