Enkele gedagtes oor volhoubaarheid vir die beboude omgewing in Suid-Afrika

Authors

  • J. J. (Das) Steyn University of the Free State, South Africa

Abstract

Die term ‘volhoubaarheid’ is wêreldwyd bekendgestel deur die 1987 Bruntlandverslag wat dit gedefinieer het as ontwikkeling wat voldoen aan die eise van die tyd, sonder om toekomstige geslagte die reg te ontneem om in hul eie behoeftes te voorsien (WCED, 1987:43). Hierdie klassieke siening van volhoubaarheid ignoreer volgens Imran, Alam en Beaumont (2014:137) die huidige behoeftes van die natuur en die omgewing. In die beboude omgewing het nuwer definisies vir volhoubaarheid daarna ontstaan.
Hierdie studie toon dat as die konstruksiekoste van boumaterial – in hierdie geval dakmateriale vir ? woonhuis bereken word, dit nie slegs die oprigtingskoste is wat in berekening gebring moet word nie maar ook die omgewingskoste. Snell (2004:42) gebruik die term ingeslote energie van die produk wat ook in berekening gebring moet word by die produksie, maar ook vervoer en oprigting van die spesifieke materiaal om so ? totale enegiekoste te verkry. Deur die ingeslote energie van verskillende dakmateriale te vergelyk, is dit duidelik dat gras die beste keuse vanuit ? omgewingsimpakevaluering is.
Argitekte en bourekenaars moet as rentmeesters van die boubedryf, hierdie feite onder die aandag van hul kliënte bring om sodoende hul verantwoordelikheid teenoor die omgewing uit te leef.

Sustainable development was introduced globally by the Bruntland Report in 1987, defining it as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs (WCED, 1987:43). This classic view of sustainability ignore according to Imran, Alam and Beaumont (2014:137) the present need of nature and the environment. In the build environment new definitions on sustainability has replaced it.
This study shows that when calculating the construction cost of building material – in this case different roofing materials for a house, it is not only the marginal cost that should be taken into account, but also the environmental cost. Snell (2004:42) uses the term embodied energy for products to give an indication of the total energy used to produce it, as well as for its transport and installation. By calculating the embodied energy of the different materials, it is also clear that thatched roofs are the best choice on behalf of environmental impact assessment.
Architects and quantity surveyors as stewards should bring these facts to the attention of their clients to thereby take up their responsibility towards the environment.

Published

2016-09-30

How to Cite

Steyn, J. J. (Das). (2016). Enkele gedagtes oor volhoubaarheid vir die beboude omgewing in Suid-Afrika. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 52(3), 167-180. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/408

Issue

Section

Artikels | Articles