Toeganklikheid | Accessibility

Die Tydskrif vir Christelike wetenskap is ʼn geakkrediteerde, eweknie-geëva-lueerde tydskrif, wat sedert 1964 bestaan. Deur die bekendstelling van hierdie webblad wil toeganklikheid behaal word, met die verklaarde doelwit dat binne redelike tydperk aan die vereistes wat vir Open Access-lisensiëring benodig word, voldoen word.

Nogtans is daar beperkinge op die gebruikmaking van gepubliseerde materiaal wat in hierdie webblad vertoon word, naamlik dat behoorlike erkenning aan die Tydskrif vir Christelike wetenskap verleen moet word.

The Journal for Christian scholarship is an accredited, peer reviewed journal, excisting since 1964. Through the introduction of this website the goal of accessability is pursued, with the intention of acquiring the standard needed for conforming to Open Access licencing requirements within a reasonable period of time.

There are, nevertheless, limitations to the usage of published material on this website, in the sense that it is subjected to the Journal for Christian scholarship to be adequately credited.