Raath, A. (2019) “Die Reformatoriese herinterpretasie van die ephorale ampsidee as sinkretiese konstitusionele instelling in die antieke Spartaanse politieke lewe”, Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 55(4), pp. 145-183. Available at: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/478 (Accessed: 16June2021).