RAATH, A. Die Reformatoriese herinterpretasie van die ephorale ampsidee as sinkretiese konstitusionele instelling in die antieke Spartaanse politieke lewe. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 55, n. 4, p. 145-183, 31 Dec. 2019.