VAN DER WALT, B. J. Sewe eeue neo-Thomistiese denke: ’n Uitdaging vir die wysgerige historiografie. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, v. 49, n. 4, p. 187-206, 20 Dec. 2013.