Raath, A. (2019). Die Reformatoriese herinterpretasie van die ephorale ampsidee as sinkretiese konstitusionele instelling in die antieke Spartaanse politieke lewe. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 55(4), 145-183. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/478