Dooyeweerd en Lever over het biologische soortbegrip

  • Rafael Benjamin Logos Instituut
Keywords: Lever, Dooyeweerd, Biological species concept, Transcendental, Biologische soortbegrip, Transcendentaal

Abstract

In een recente uitgave van het internationale tijdschrift Philosophia Reformata vragen Cook en Flipse aandacht voor het denken van de bioloog Jan Lever. Zij menen een onverdeeld anti-typologische benadering van het soortbegrip in Levers boek Creatie en Evolutie aan te kunnen wijzen, en beweren aan de hand daarvan, dat de Wijsbegeerte der Wetsidee van Herman Dooyeweerd in feite gezuiverd zou moeten worden van alle sporen van het in hun ogen gedateerde denken in termen van transcendentele wetstypen. Dit, omdat volgens hen het typologische denken door de moderne biologische feiten achterhaald is.
In dit artikel, daarentegen, wordt tweeërlei betoogd. Ten eerste dat Lever zich weliswaar ten diepste steeds op fylogenetisch en daarmee op macro-evolutionistisch standpunt stelt, maar dat hij ook – en dat wordt door Cook en Flipse niet vermeld – het typologische denken van de Wijsbegeerte der Wetsidee allerminst afwijst, maar dit denken als ‘derde weg’, namelijk binnen de kaders van de ‘new systematics’, als (door hemzelf evenwel niet consequent gehanteerd) typologisch alternatief ziet voor zowel het (macro-)evolutionistische, fylogenetische soortbegrip als het Linnaeïsche soortbegrip van de idealistische morfologie.
Ten tweede blijken Cook en Flipse, bij hun aanbeveling om voortaan transcendenteel-typologisch denken buiten het christelijk-filosofische discours te houden, Dooyeweerds structuurtheorie verkeerd te begrijpen. Een belangrijke misvatting is hun ontologische visie op soorten als concrete entiteiten. Bij hen blijkt onder andere het cruciale onderscheid binnen Dooyeweerds systeem tussen wetzijde en subjectzijde der tijdelijke werkelijkheid, evenals de niet-substantialistische duiding van het zijnde als van heteronoom zinkarakter, niet door te werken.

In a recent edition of the international journal Philosophia Reformata Cook and Flipse are asking attention for the thought of the biologist Jan Lever. They are of the opinion that an entire anti-typological approach of the concept of species is manifest in Lever’s book Creatie en Evolutie, and claim on the basis of this in fact, that the Philosophy of the Cosmonomic Idea of Herman Dooyeweerd should be purified of all traces of the in their eyes outdated thinking in terms of transcendental lawtypes. This, because according to them typological thinking has become obsolete due to the facts of modern biology.
In this article, however, two points are argued. In the first place that Lever – and Cook and Flipse don’t mention this – however deeply an adherent of the phylogenetic and, therewith, of the macro-evolutionistic stance, by no means rejects the typological thinking of the Philosophy of the Cosmonomic Idea, and that he even considers this thought, namely as ‘third way’ within the boundaries of the ‘new systematics’, as a typological alternative for both the (macro-)evolutionistic, phylogenetic concept of a species, as the Linnaean concept of a species of idealistic morphology, though nowhere in his book is he consequently working with it.
In the second place it becomes clear that Cook and Flipse, when they are recommending to remove from now on transcendental-typological thinking from the Christian-philosophical discours, are misunderstanding Dooyeweerd’s ontology. A major misconception is their ontological identification of species and concrete entities. Among other things the crucial distinction within Dooyeweerd’s system between the lawside and the subjectside of temporal reality, along with the non-substantialistic interpretation of the being as of heteronomous meaning-character, doesn’t operate at them.

Published
2019-07-25
How to Cite
Benjamin, R. (2019). Dooyeweerd en Lever over het biologische soortbegrip. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 55(1), 45-73. Retrieved from http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/454
Section
Artikels | Articles